Krompecher-verseny

KROMPECHER ISTVÁN TANULMÁNYI VERSENY

A DEOEC ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete KROMPECHER ISTVÁN tanulmányi versenyt hirdet ÁOK- és FOK- hallgatók számára. 

A verseny célja

A modern funkcionális morfológiai ismeretek (anatómia, szövettan, fejlődéstan, neuroanatómia, neurohisztológia) minél magasabb színvonalú elsajátítására való ösztönzés, valamint Krompecher István professzor, az MTA rendes tagja emlékének ápolása. Krompecher István (1905-1983) igazgatta az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetet 25 éven át (1950-1975), az Egyetem karizmatikus oktatója, és nemzetközileg elismert kutatója volt.

A verseny kiírása:

A versenyen indulhatnak azok a Debreceni Egyetemen tanuló ÁOK és FOK magyar vagy külföldi hallgatók, akik az anatómia, szövet- és fejlődéstan szigorlaton illetve a neurobiológia tantárgy neuroanatómia és neurohisztológia részéből a pályázat beadási határidejét megelőző tanévben jeles vagy jó érdemjegyet szereztek. Egy pályázatnak csak egy szerzője lehet, egy hallgató csak egy pályázatot adhat be.

A versenyben részt vevő hallgatók készítsenek pályázatot a Krompecher István Díjra. A pályázat legyen az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet egyik főbb kutatási profiljába (neurobiológia, kötőszövetbiológia) illő, egy-egy szabadon választott részterületre vonatkozó irodalmi összefoglaló magyar vagy angol nyelven, minimálisan 20, maximálisan 40 oldal terjedelemben (A4-s lapméret, kettes sorköz, 12-es betűméret). A pályázat törekedjen a legmodernebb ismereteket összefoglalni a választott témakörön belül. 

Formai követelmények:

A pályázat címlapján az alábbiak szerepeljenek: 

- Krompecher István Díjra beadott pályázat
- a dolgozat címe
- a szerző neve, évfolyama, csoportszáma, kari hovatartozása
- a beadás éve. 

A pályázat tagolása: 

- Összefoglalás (maximálisan egy oldal)
- Bevezetés (a választott téma indoklása, célkitűzés) 
- Irodalmi összefoglalás (A szerző szerint jónak látott logikus tagolásban, ábrákkal és irodalmi hivatkozásokkal. Az ábrák lehetnek közleményekből, kézikönyvekből, a világhálóról, esetleg tankönyvekből átvett ábrák a forrás megjelölésével, vagy eredeti rajzok, esetleg fényképek.)
- Irodalomjegyzék

A pályázatot 3 példányban, bekötött formában kell beadni az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet titkárságára.

Beadási határidő: minden év december 31.

A versenydolgozatok elbírálása:

A pályázatokat az intézet igazgatója által felkért három bíráló bírálja tartalmi és formai szempontok alapján. A bírálók véleményüket írásban készítik el a beadási határidőt követő két hónapon belül. A bírálók nyilatkoznak arról, hogy a pályázó munkája alapján alkalmas-e a Krompecher Díj elnyerésére. A Krompecher István Díjra legalább két bíráló által alkalmasnak tartott pályaművek szerzői az általuk kidolgozott témából az évente megrendezésre kerülő „Krompecher István hallgatói tudományos ülés” keretében 20 perces, ábrákkal illusztrált előadást tartanak. Az előadást tudományos vita követi. A végső döntést a pályázatok, a bírálatok illetve az előadások és az azt követő vita alapján az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet igazgatója által felkért 5 tagú, vezető oktatókból-kutatókból álló bizottság titkos szavazással hozza meg. 

Ünnepélyes díjátadás: 

1) A „Krompecher István hallgatói tudományos ülés” záróeseményeként.

2) Egy másodéves tantermi neurobiológia előadáson. 

A Krompecher István Díj:

Díszoklevél, és pénzjutalom. 

Egy évben egy, legfeljebb két díj adható ki. A díjat a Krompecher István Alapítvány biztosítja.

 

KROMPECHER ISTVÁN TANULMÁNYI VERSENY DÍJAZOTTJAI

2009.
I. díj Leon Dinshaw, III. éves orvostanhallgató
II. díj Papp Tamás, III. éves orvostanhallgató